Standartlarımız
GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Exel olarak indir)
       
GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Nikah İşlemleri 1. Nüfus Cüzdanı,   2 Gün
2. Nüfus Kayıt Örneği,  
3. Evlenme Beyannamesi,  
4. Fotoğraf,  
5. Sağlık Raporu,  
6. İzin Belgesi.  
2 İş Talebi 1. Dilekçe    15 Gün
3 Staj Talebi 1. Dilekçe   Yüksekokul talepleri 15 gün içinde; Lise talepleri okulların açılacağı tarihten 10 gün önce
5 Açıktan Atanma Talebi 1. Dilekçe   15 Gün
6 Asker Ailesi Yardımları 1. T.C. Kimlik No.   15 Gün
2. Tamamlanmış Müracaat Formu  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri
İsim : Erdinç KAYA   İsim : Bayram Ali ÇİMŞİR
Unvan : Yazı İşleri Müdürü   Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Gölyaka Belediyesi    Adres : Gölyaka Belediyesi 
Tel : 0380 711 42 34   Tel : 0380 711 42 34
Faks : 0380 711 42 69   Faks : 0380 711 42 69
E-Posta  erdinckaya@golyaka.bel.tr   E-Posta bilgi@golyaka.bel.tr
         
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ           (EN GEÇ)
1 Tahsilat İşlemleri 1. TC Kimlik No   1 dk.
(Kredi Kartı-Nakit) 2. Mükellef Sicil No  
2 Borç Ekstresi Dökümü 1. TC Kimlik No   2 dk.
2. Mükellef Sicil No  
3 Telefon ile Borç ve Tahakkuk Sorulması 1. TC Kimlik No   2 dk.
2. Mükellef Sicil No  
4 Telefon ile Borç Ödeme 1. Mükellef Sicil No   2 dk.
2. Şifre Kredi Kartı Bilgileri  
5   1. Emlak Bildirimi   15 dk.
Emlak Bildirimi 2. Tapu Fotokopisi  
(Bina -Arsa- Arazi) 3. TC Kimlik No  
  4. Vekaletname (vekil ise)  
6 Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi 1. Ç.T.V Bildirimi   10 dk.
2. Vergi Levhası  
7 İlan ve Reklam Vergisi 1. Vergi Beyannamesi   10 dk.
(Broşür, Afiş, Bez ilan vs.) 2. Fatura (Yeni Tabelalarda)  
  3. İzin Belgesi (Bez Afişlerde -Zabıta Müdürlüğünden)  
8 Gayrimenkul Kaydı Kontrolü 1. TC Kimlik No   5 dk.
(Yeşil Kart - Yardım vs.)    
9 Emlak Beyan Dökümü 1. TC Kimlik No   2 dk.
10 Genel Tahakkuk İşlemleri 1. Belediyenin İlgili Biriminden Alınan Tahakkuk   5 dk.
2. Müzekkeresi  
11 Mükellef Sicil Bilgisi Güncelleme 1. Nüfus Cüzdanı   3 dk.
2. TC Kimlik No  
3- Adres ve Telefon Bilgileri  
12 Düzeltme ve İade İşlemleri 1. Dilekçe   Acil evraklarda 1 Gün Ortalama 5 Gün
2. Tahsilat Makbuzu Asılları  
3. TC Kimlik No  
13 Elden Takipli Yazışmalar 1. İlgili Kurum Yazısı   Acil evraklarda 1 Gün Ortalama 7 Gün
2. TC Kimlik No  
3. Vekaletname (vekil ise)  
14 Diğer Ödemeler 1. TC Kimlik No   5 dk.
2. Vekaletname (vekil ise)  
15 Emlak Beyanı 1. Dilekçe   5 dk.
2. T.C. Kimlik No  
3.Kimlik Kaydı  
3.Tapu Kaydı  
16 Su Aboneliği 1.Dilekçe   5 dk.
2.İskan  
3.Tapu Kaydı  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri
İsim : Fatma GERİŞ   İsim : Bayram Ali ÇİMŞİR
Unvan : Mali Hiz.Müd.    Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Gölyaka Belediyesi    Adres : Gölyaka Belediyesi 
Tel : 0380 711 42 34   Tel : 0380 711 42 34
Faks : 0380 711 42 69   Faks : 0380 711 42 69
E-Posta  fatmageris@golyaka.bel.tr   E-Posta bilgi@golyaka.bel.tr
         
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İmar Durumu 1. Dilekçe   3 Gün
2. Tapu ve Çap Fotokopisi  
2 Yapı Ruhsatı 1. Dilekçe   30 Gün
2. Tapu  
3. Çap  
4. Röperli Kroki  
5. Kot- Kesit Belgesi  
6. Trafo Belgesi  
7. Gerekli Durumlarda Diğer Kurum Görüşleri  
8. İmar Durum Belgesi  
9. İnşaat İstikamet Rölevesi  
10. İtfaiye Onay Yazısı  
11. Mimari Proje  
12. Statik Proje + Statik Hesap Cetveli  
13. Zemin Etüt Raporu  
14. Sıhhi Tesisat - Kalorifer Projesi  
15. Elektrik Projesi  
16. Yapı Denetim Firmasından Temin Edilen Evraklar  
17. Makbuz ( Yapı Denetim Hizmet Bedelinin İlk Taksidinin Yatırıldığına Dair )  
18. Ticaret Odası Kaydı  
19. Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge  
20. Noter Tasdikli Müteahhit Taahhütname  
21. Tapu Sicil Kaydı  
22. Hisseli ise Hissedar Muvafakatı  
23. Vergi İlişiği Kesme Belgesi ( Hesap İşleri Müdürlüğünden )  
24. Makbuz ve Taahhütname ( Varsa Otopark Bedelinin Yatırıldığına Dair )  
25. İkametgah senedi  
26. Makbuz (Harç ve Ücretlerin Yatırıldığına )  
27. Cephe Tasarımı.  
3 Kat İrtifakı Kurulması 1. Dilekçe   1 Gün
2. 2 nüsha Kat irtifak projesi  
4 Banka Kredileri İçin Uygunluk Yazısı 1. Dilekçe   1 Gün
2. Tapu fotokopisi  
5 İmar planı askıda itiraz konusu 1. Dilekçe   1 Ay
2. Tapu fotokopisi  
3. T.C. Kimlik No  
6 İmar planı değişiklik teklifi 1. Dilekçe   2 Ay
2. Teklif imar planı örneği  
3. Değişiklikle ilgili kurum veya kuruluş görüşleri  
4. Değişikliğe ilişkin açıklama raporu  
5. Tapu fotokopisi  
6. Şehir plancıları odası büro tescil belgesi  
7. Değişikliğin yapıldığı araziye ilişkin fotoğraflar  
7 Ruhsatlı İnşaatların Proje Uygunluğu Kontrolü -   İnşaat Süresince
8 İşe Başlama Belgesi 1. SGK Onaylı İlgili Belge   15 Gün
9 Yapı Denetim Hakediş Süreci 1. Dilekçe   15 Gün
2. 4 Adet Hakediş Raporu  
3. 2 Adet imzalı personel listesi  
4. Beton-Kalıp-Demir tutanak raporları  
5. Onaylı kontur gabari  
6. Ruhsat aslı  
7. 4 cepheden çekilmiş yapı fotoğrafları  
8. Alındıysa bir önceki hakediş raporunun fotokopisi  
9. Hesap işleri üst yazısı  
10 Ruhsatlı İnşaatların İş Bitirme Belgesi 1. Dilekçe   15 Gün
2. 3 adet bitirme tutanağı  
3. Yapı tamamlanmış haliyle onaylı kontur gabari  
4. Onaylı ısı yalıtım raporu  
5. 4 cepheden çekilmiş yapı fotoğrafları  
6. Onaylı en son hakediş raporunun (%95) 4 Sureti  
7. İmzalı personel listesi  
8. 4 adet Ruhsat Aslı  
11 Yapı Kullanım İzin Belgesi 1. Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Ödentisi   15 Gün
2. Kaymakamlık Sığınak Onay Yazısı  
3. SGK'dan Prim-Borç Bilgi yazısı  
4. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden borcu yoktur yazısı  
5. İSKİ onay yazısı  
6. İtfaiye onay yazısı  
12 Beyaz Masa Şikayetleri 1. Şikayet Dilekçesi   15 Gün
13 Tapulu Yapılarda Çatı ve Basit Tadilat İzinleri 1. Talep Dilekçesi   15 Gün
14 İnşaat İstikamet Rölövesi  1. Tapu Fotokopisi   3 Gün
2. Aplikasyon Krokisi  
3. İmar Durumu  
4. Borç İlişik Belgesi  
5.Gerekli ise vekaletname  
15 Kot Kesit Belgesi 1. Tapu Fotokopisi   5 Gün
2. Aplikasyon Krokisi  
3. İmar Durumu  
4. Borç İlişik Belgesi  
5. Gerekli ise vekaletname  
16 Ağaç Revizyonu 1. Tapu Fotokopisi   5 Gün
2. Aplikasyon Krokisi  
3. İmar Durumu  
4. Borç İlişik Belgesi  
5. Gerekli ise vekaletname  
17 Ada-Parsel Revizyonu 1. Tapu Fotokopisi   15 Gün
2. Aplikasyon Krokisi  
3. İmar Durumu  
4. Borç İlişik Belgesi  
5. Gerekli ise vekaletname  
18 Encümene Teklif 1. 4 adet Değişiklik Teklifi   2 Gün
19 Binanın 2000 Senesi Hakkındaki Bilgi 1. Tapu Fotokopisi   Gün içinde
2. Matbu Dilekçe  
20 Adres Tespiti -   Gün içinde
21 Aplikasyon -   5 Gün  
22 Tapu İşlemleri -   Gün içinde
23 Vatandaş Dilekçeleri -   2 Gün
24 Çatı Tadilatı 1. Dilekçe   3 Gün
2. Hava fotoğrafı  
3. T.C. Kimlik No  
4. Elektrik ve / veya su sözleşmesi  
5. Borcu yoktur belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)  
25 Hisse Satışı 1. Dilekçe   1 Gün
2. Kimlik Bilgileri  
3. Tapu Fotokopisi  
26 Yol Fazlası Satışı 1. Dilekçe   15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri
İsim : Kalender AYDIN   İsim : Bayram Ali Çimşir
Unvan : İmar ve Şehircilik Md. V.   Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Gölyaka Belediyesi    Adres : Gölyaka Belediyesi 
Tel : 0380 711 42 34   Tel : 0380 711 42 34
Faks : 0380 711 42 69   Faks : 0380 711 42 69
E-Posta  kalenderaydın@golyaka.bel.tr   E-Posta bilgi@golyaka.bel.tr
         
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İmar Yollarının Açılması 1. Dilekçe   1 Ay (iş programı yüküne göre değişebilir)
2 Yol Genişletme ve Islah Çalışmaları 1. Dilekçe   1 Ay (iş programı yüküne göre değişebilir)
3 Asfalt Serim ve Asfalt Yama Yapılması Talebi 1. Dilekçe   (Asfalt sezonu içinde olduğu sürede) 45 Gün
2. Telefon    
4 Bordür - Tretuvar Yapım Talebi 1. Dilekçe   1 Ay (iş programı yüküne göre değişebilir)
2. Telefon    
5 Yol Tamir ve Bakım İşleri, Küçük Asfalt Yamalar  1. Dilekçe   5 Gün
2. Telefon    
6 Yağmur Suyu Kanalı, Atık Su Kanalı Yapılması Talebi 1. Dilekçe   1 Ay (iş programı yüküne göre değişebilir)
2. Telefon    
7 Kar Küreme ve Buzlanmayı Önleyici Çalışmalar 1. Dilekçe   Gün İçerisinde
2. Telefon    
8 Tranşe (Yol Kazısı) Ruhsatı Talebi 1. Dilekçe,   3 Gün
9 İş Deneyim, İş Bitirme, İş Durum Belgelerinin Verilmesi 1. Dilekçe   3 Gün
10 Kamulaştırma 1. Dilekçe   Anlaşma halinde 45 gün
2. Kimlik Bilgileri  
11 İhale ile taşınmaz satışı  1. İkametgah Belgesi   30 Gün
2. Noterden imza beyannamesi  
3. T.C. Kimlik No  
4. Geçici teminat mektubu. (ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi)  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri
İsim : Kenan Hikmet KAYACI   İsim : Bayram Ali ÇİMŞİR
Unvan : Fen İşleri Md. V.   Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Gölyaka Belediyesi    Adres : Gölyaka Belediyesi 
Tel : 0380 711 42 34   Tel : 0380 711 42 34
Faks : 0380 711 42 69   Faks : 0380 711 42 69
E-Posta  kenankayacı@golyaka.bel.tr   E-Posta bilgi@golyaka.bel.tr
         
ZABITA KOMİSERLİĞİ
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 1. Ruhsat Başvurusu/Beyan formu   5 Gün
2. Esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesi ile oda kaydı  
3. Kat mülkiyeti kanununa tabi ise alınması gereken izin  
4. Özel yapı şekli gerektiren işyeri ise gerekli izin  
5. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin  
6. İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu  
7. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi  
2 2. ve 3. Sınıf GSM Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 1. Ruhsat Başvurusu/Beyan formu   10 Gün
2. ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesis ise ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi  
3. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin  
4. İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu  
5. Emisyon iznine tabi ise belgesi  
6. Deşarj iznine tabi ise belgesi  
7. Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi  
3 Konteyner Dağıtılması 1.Dilekçe   Elimizde Konteyner Bulunduğu Taktirde 3 gün içinde Bırakılır.
2.İstek/Şikayet Formu   
4 Konteyner Kaldırılması 1.Dilekçe   Uygun Görüldüğü Taktirde 1 Hafta İçinde Kaldırılır.
2.Telefon   
5 Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Talebi 1.Telefon   Düzenli Olarak 2 Gün İçinde
2.İstek /Şikayet Bildirim Formu  
6 Cadde ve Sokakların Yıkanması Talebi 1.Telefon    Gün İçinde Yıkama Talebi Karşılanır.
7 Çöplerin Alınması 1.Telefon    Gün İçinde Çöpler Alınır.
8 Ambalaj Atıklarının Alınması 1.İstek/Şikayet Formu   2 Gün İçinde Program Dahilinde Alınır.
2.Telefon  
9 Köpek Toplama -   Aynı Gün
10 İlaçlama Hizmet -   Aynı Gün
11 Menşei Belgesi 1. Köpek yada kedinin karnesi -Eğer Büyükbaş ise Kulak Numarası-   Aynı Gün
12 Afiş Asma ve Stant Açma Talebi  1. Dilekçe   Gün İçerisinde
2. T.C. Kimlik No  
3. Vergi levhası fotokopisi.  
13 Cenaze, defin 1-Doktor Raporu   1 Gün
2-Nüfus Kağıdı  
3-Ölüm Belgesi  
14 Çim ve Yabani Ot Biçimi 1. Dilekçe   10 Gün
15 Zararlı Zirai Böceklere Karşı İlaçlama 1. Dilekçe   3 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri
İsim : Ahmet ÇİÇEK   İsim : Bayram Ali ÇİMŞİR
Unvan : Trafik Zabıta Memuru.   Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Gölyaka Belediyesi    Adres : Gölyaka Belediyesi 
Tel : 0380 711 42 34   Tel : 0380 711 42 34
Faks : 0380 711 42 69   Faks : 0380 711 42 69
E-Posta  ahmetcicek@golyaka.bel.tr   E-Posta bilgi@golyaka.bel.tr